سيستم های صوتي اتوماسيون سیستم های امنيتي سيستم های الکترومکانيکي حامين سپهر

حامين سپهر سپاهان

طراحی، تامين تجهيزات و عملیات نصب و راه اندازی تاسيسات الکتريکی، الکترونيکی و مکانيکی


تاسيسات الکتريکی و مکانيکی ساختمان


          ►◄  طراحي روشنايي و توزيع نيرو (تاسيسات الکتريکي)  ►◄.......................................................... 

 

             .....................................................►◄ نورپردازی، روشنايي خاص و چراغ های مخصوص►◄  

 

               ►◄ حسگرهای حرکتی و کنترل روشنايي ►◄......................................................................    

 

             ............................................  ►◄ آنتن مرکزی- درب ها و پنجره های اتوماتيک(کرکره ای، ريلی، لولايي)►◄